نامه عبدالعلی طهماسبی برای رفع ممنوعیت صادرات گوشت مرغ به وزیر جهاد کشاورزی و استاندار مازندران

درخواست عبدالعلی طهماسبی ریاست هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان زنجیره ای گوشت مرغ از وزیر محترم جهاد کشاورزی آقای مهندس حجتی و استاندار مازندران آقای دکتر اسلامی برای رفع ممنوعیت صادرات گوشت مرغ.