گزارش روزنامه ی کیمیای وطن از کارخانه کشتار مرغ گروه تولیدی ساوانا